Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2008

Διαζύγιο: Βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον


Μέχρι τώρα ξέραμε ότι το δια­ζύγιο έχει επιπτώσεις ψυχολο­γικές και υλικές-αλλά... οικολο­γικές; Κι όμως, αυτό διατείνεται ομάδα αμερικανών επιστημό­νων από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, διατυπώνοντας το σκεπτικό της ως εξής: «Το δια­ζύγιο επιφέρει την αποχώρηση του ενός από τους δύο συντρό­φους απότη συζυγική εστία. Η εξεύρεση νέας κατοικίας οδη­γεί σταδιακά στην ανάγκη μεγαλύτερης ανοικοδόμησης και στη σπατάλη περισσότερης ενέργειας».
Το «αποδεικνύουν» και οι α­ριθμοί: στις ΗΠΑ, το ποσοστό των σπιτικών που ανοίγουν οι διαζευγμένοι εκτοξεύτηκε το 2000 στο 15% από το 5% που ήταν το 1970. Το 2005 οι δια­ζευγμένοι έκαναν κατά 56% πε­ρισσότερη κατά κεφαλήν κατα­νάλωση ρεύματος και νερού σε σχέση με τους παντρεμένους και γενικά ξόδεψαν κατά 61% περισσότερη ενέργεια συγκρι­τικά με την εποχή που ζούοαν με το έτερον τους ήμισυ.

Αυτά, σε απλά ελλη­νικά, μεταφράζο­νται ως εξής: όσο το ζευγάρι ζει κάτω από την ίδια στέγη μοιράζεται την ίδια κουζίνα, το ίδιο πλυντήριο, την ίδια τηλεόραση, ενδεχομέ­νως και το ίδιο αυτοκίνητο, ζε­σταίνεται με το ίδιο καλοριφέρ και δροσίζεται με το ίδιο κλιμα­τιστικό. Οταν, όμως, επέλθει ο χωρισμός, ο ένας από τους δύο θα πρέπει να μείνει σε καινούρ­γιο σπίτι, να αγοράσει νέο αυ­τοκίνητο και εξαρχής ολόκλη­ρο τον οικιακό εξοπλισμό. Ετσι, θα ξοδεύει περισσότερο ρεύμα, βενζίνη, πετρέλαιο ή φυσικό αέ­ριο σε σχέση με πριν και θα πα­ράγει περισσότερα σκουπίδια. Πολλοί χωρισμένοι μαζεμέ­νοι δημιουργούν ένα εφιαλτικό σκηνικό: προκαλούν στεγαστι­κό πρόβλημα, που οδηγεί σε με­γαλύτερη ανοικοδόμηση, η οποία επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με τόνους διοξειδίου του άνθρα­κα και με άλλες βλαβερές ου­σίες, με αποτέλεσμα την επι­δείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ηθικόν δίδαγμα: «Ο γάμος διατηρεί καθαρό το περιβάλ­λον"